title

Podielové fondy

S istotou jedna z najinteligentnejších foriem investovania peňazí.

Očakávania sú jasné: Investovaný kapitál sa musí rozmnožovať. Výnosy majú byť vysoké a podstúpené riziko je v priamom pomere k pravdepodobnosti výnosov. Najvhodnejšou formou na dosiahnutie týchto cieľov je investovať peniaze do podielových fondov. Podielové fondy zhromažďujú peniaze od mnohých investorov a investujú ich široko rozptýlené do cenných papierov. Manažér fondu investuje podľa stanovených pravidiel a stará sa o to, aby bol investičný cieľ dosiahnutý čo najlepšie.

Prečo investovať do podielových fondov?

Odpoveď je jednoduchá: Vaše peniaze sa majú zhodnocovať, a okrem toho majú zostať bez problémov k dispozícii. Výnos, istota a likvidita – ako investor hľadajte optimálnu vyváženosť týchto troch kritérií. Podielové fondy v sebe spájajú peniaze mnohých investorov a takto nahromadený kapitál ďalej investujú podľa zásad investovania zvoleného typu fondu.

» Môžete investovať jednorazovo alebo mesačne alebo v iných intervaloch investovať fixnú čiastku, či kombinovať všetky tieto varianty.
» Spravidla nie sú stanovené žiadne doby splatnosti alebo záväzné lehoty.
» Vložený majetok je široko diverzifikovaný za účelom zníženia rizika.

Svet fondov | EVOLUTION Value Funds

Ako funguje podielový fond?

Podielové fondy zhromažďujú peniaze mnohých drobných investorov a následne ich investujú napríklad do cenných papierov a to so zohľadnením pravidiel diverzifikácie.

Správca fondu (prípadne manažér fondu) zvolí s prihliadnutím na vyváženosť pomeru šancí a rizík a ďalších aspektov formu investovania prostriedkov vo fonde.

Dôležitým aspektom je diverzifikácia investície. Tá umožňuje absorbovať prípadné krátkodobý negatívny vývoj v určitom segmente a pokryť ho lepšími výsledkami v ostatných segmentoch. Drobný investor zväčša nemá dostatok finančných prostriedkov, aby takúto diverzifikáciu svojich investícií uskutočnil. Preto sa investori združujú do podielových fondov. Čím vyššiu investíciu do fondu investor urobí, tým viac podielových listov dostane a tým viac sa podieľa na celkovom majetku fondu.

Jednotlivé úkony (predaj a nákup finančných inštrumentov atď.) obstaráva správca fondu a podáva o nich pravidelné správy. Hodnota podielov fondov sa prepočítava najčastejšie denne.

Výhody

» Právna istota
» Minimalizácia rizík pomocou diverzifikácie
» Rovnosť príležitostí, prístup ku všetkým trhom
» Dobré možnosti porovnávania
» Výhody plynúce z profesionálneho manažmentu

Nevýhody

» Veľký výber sťažuje voľbu fondu
» Kvôli diverzifikácii klesajú šance na zisk
» Hodnoty podielov vykazujú výkyvy, z čoho vyplýva riziko straty (kurzové, menové a kapitálové)

Efekt “cost-average”

Efekt „cost-average“ – vďaka investovaným sumám, ktoré zostávajú rovnaké, bude pri nízkych kurzoch automaticky nakupovaných viac a pri vysokých kurzoch menej podielov podielového fondu. Dlhodobo sa v dôsledku toho zredukuje priemerná kúpna cena podielov v podielových fondoch. Kolísanie kurzu tak bude využité primerane.

Profitujete už pri nízkych čiastkach zo znalostí profesionálnych špecialistov vo fonde a máte rovnaké výhody ako veľkí alebo inštitucionálni investori. Vďaka širokej diverzifikácii sa minimalizuje kurzové riziko.

Finančná investícia je typicky spojená s určitými rizikami, na ktoré je nutné dbať pred každým investičným rozhodnutím. Hodnota investície i z nej odvodený príjem môžu podliehať výkyvom a nie sú garantované. Existuje však aj možnosť, že investor svoju investovanú sumu späť nedostane. Diverzifikácia síce môže trhové riziko znížiť, ale úplne pred ním neochráni. Predtým, než sa rozhodnete pre investíciu do fondu, mali by ste sa bezpodmienečne poradiť s profesionálnym odborníkom na investovanie.