title

Správny pomer

Najlepšie možné výsledky možno dosiahnuť len pri správnom pomere šancí a rizík.

ŠANCE

Atraktívne šance na výnos prostredníctvom investície do perspektívnych investičných tried a trhov.

Profit z vynikajúcich produktov najrenomovanejších svetových správcovských spoločností.

Obmedzenie vplyvu kolísania trhu prostredníctvom aktívneho riadenia portfólia a širokej diverzifikácie.

Transparentné a preukázateľné investičné chovanie.

RIZIKÁ

Vyššie výnosy sú vždy spojené aj s vyšším rizikom straty investície, ktoré môže v niektorých prípadoch viesť k výrazným stratám investovaného kapitálu.

Investície do akcií a dlhopisov podliehajú kolísavosti trhov. Hodnota podielov vo fonde i výnosy z nich môžu preto napríklad z dôvodu zmien na kapitálových trhoch klesať alebo stúpať. Investície do rozvíjajúcich sa krajín podliehajú, napriek ich veľkému rastovému potenciálu, vyšším výkyvom.

Podiely vo fonde môžu byť pozitívne, ale i negatívne ovplyvnené zmenami výmenného kurzu, príp. zmenami úrokových sadzieb.

UPOZORNENIA NA RIZIKÁ

Čítajte pozorne nasledujúce upozornenia a informujte sa u Vášho finančného sprostredkovateľa.

Tento materiál slúži výlučne ako marketingová správa pre investorov. Nenahrádza podrobné poradenstvo v danej oblasti alebo vysvetlenie rizík, ani nepredstavuje ponuku alebo odporučenie ku kúpe, predaju alebo držaniu podielov vo fondoch. Nie je ani výzvou k takejto ponuke. Materiál nezohľadňuje individuálne pomery investora (ako napr. finančné pomery a vzťah k riziku); to však neznamená, že podielové fondy nie sú určené pre konkrétneho investora. Preto odporúčame, aby sa každý investor, predtým ako sa rozhodne do niektorého z fondov investovať, poradil s profesionálnym odborníkom ma investície.

Najlepšie výsledky sa dosahujú len pri správnom pomere výnosov k rizikám. V podielovom fonde môže hodnota investície a jej výnos značne kolísať, čo môže za určitých okolností viesť k stratám, prípadne až k úplnej strate investície. Vývoj hodnôt v minulosti nepripúšťa žiadne spoľahlivé závery pre budúci vývoj.  Vo výpočtoch výkonnosti fondu (ak sú uvedené) nie sú zohľadnené náklady spojené s nákupom a predajom podielov, ani iné náklady či dane.

Vzhľadom k tomu, že tento materiál neposudzuje individuálne daňové dopady investície, mal by sa každý investor pred podpísaním zmluvnej dokumentácie poradiť so svojím daňovým poradcom. Tento materiál nie je finančná či investičná analýza a nebol preto vyhotovený v súlade s pravidlami pre takéto analýzy.

Aktuálne predajné prospekty fondov a kľúčové informácie pre investorov („KIID“) sú k dispozícii v slovenskom jazyku zadarmo na stránke www.lafv.li ako aj v sídle správcovskej spoločnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platobnom a informačnom mieste v Slovenskej republike (Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3 / P.O.Box 42, 850 05 Bratislava, Slovenská Republika) a tu.