UPOZORNENIE

Tato stránka slúži výlučne ako marketingová správa pre investorov. Nenahrádza podrobné poradenstvo v danej oblasti alebo vysvetlenie rizík, ani nepredstavuje ponuku alebo odporučenie ku kúpe, predaju alebo držaniu podielov vo fondoch. Nie je ani výzvou k takejto ponuke. Materiál nezohľadňuje individuálne pomery investora (ako napr. finančné pomery a vzťah k riziku); to však neznamená, že podielové fondy nie sú určené pre konkrétneho investora. Preto odporúčame, aby sa každý investor predtým ako sa rozhodne do niektorého z fondov investovať, poradil s profesionálnym odborníkom ma investície. 

Obsah na týchto stránkach nie je určený pre osoby, na ktoré sa vzťahuje jurisdikcia, ktorá zakazuje zverejnenie alebo prístup k tejto webovej stránke (z dôvodu štátnej príslušnosti dotknutej osoby, bydlisko alebo z iných dôvodov.) Osobám, na ktoré sa tieto obmedzenia vzťahujú, je prístup na túto stránku zakázaný.

Najlepšie výsledky sa dosahujú len pri správnom pomere výnosov k rizikám. V podielovom fonde môže hodnota investície a jej výnos značne kolísať, čo môže za určitých okolností viesť k stratám, prípadne až k úplnej strate investície. Vývoj hodnôt v minulosti nepripúšťa žiadne spoľahlivé závery pre budúci vývoj.  Vo výpočtoch výkonnosti fondu (ak sú uvedené) nie sú zohľadnené náklady spojené s nákupom a predajom podielov, ani iné náklady či dane. 

Vzhľadom k tomu, že tento materiál neposudzuje individuálne daňové dopady investície, mal by sa každý investor pred podpísaním zmluvnej dokumentácie poradiť so svojím daňovým poradcom. Tento materiál nie je finančná či investičná analýza a nebol preto vyhotovený v súlade s pravidlami pre takéto analýzy. 

Aktuálne predajné prospekty fondov a kľúčové informácie pre investorov („KIID“) sú k dispozícii v slovenskom jazyku zadarmo na stránke www.lafv.li ako aj v sídle správcovskej spoločnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platobnom a informačnom mieste v Slovenskej republike (Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3 / P.O.Box 42, 850 05 Bratislava, Slovenská Republika) a na tejto stránke. Dôrazne sa odporúča si tento dokument prečítať.

 

Rozumiem, ďalej...