title

Správný poměr

Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout pouze při správném poměru šancí a rizik.

ŠANCE

Atraktivní šance na výnos prostřednictvím investice do perspektivních investičních tříd a trhů.

Profit z vynikajících produktů nejrenomovanějších světových správcovských společností.

Omezení vlivu kolísání trhu prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace.

Transparentní a prokazatelné investiční chování.

RIZIKA

Vyšší výnosy jsou vždy spojeny s vyšším rizikem ztráty investice, které v některých případech může vést k výrazným ztrátám investovaného kapitálu.

Investice do akcií a dluhopisů podléhají kolísání trhu. Hodnota podílů ve fondu i výnosy z nich mohou proto např. z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich velký růstový potenciál, vyšším výkyvům.

Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu, popř. úrokových sazeb.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.

Tato stránka  slouží výhradně jako marketingové sdělení investorům. Nenahrazuje podrobné investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů ve fondech. Není ani pobídkou k takové nabídce. Materiál nezohledňuje individuální poměry investora (jako např. finanční poměry a vztah k riziku); nelze proto vyloučit, že pro konkrétního investora nebudou tyto investiční fondy vhodné.
Proto doporučujeme, aby se každý investor předtím, než se rozhodne do některého fondu investovat, poradil s profesionálním investičním poradcem.

Nejlepších výsledků se dosahuje jen při správném poměru výnosů k riziku. V podílovém fondu může hodnota investice a její výnos značně kolísat, což může za určitých okolností vést ke ztrátám, popř. i k úplné ztrátě investice. Nan základě vývoje hodnotyfonduv minulosti nelze činit žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj. Ve výpočtech výkonnosti fondu (jsou-li obsaženy) nejsou zohledněny náklady spojené s nákupem a prodejem podílu, ani jiné náklady či daně.

Vzhledem k tomu, že tento materiál neposuzuje individuální daňové dopady investice, měl by se každý investor před podpisem smluvní dokumentace poradit se svým daňovým poradcem. Tento materiál není finanční či investiční analýzou a nebyl proto vyhotoven v souladu s pravidly pro takové analýzy.
Aktuální prospekty fondů a klíčové informace pro investory („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na stránce www.lafv.li jakož i v sídle administrátora (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika) a zde.