UPOZORNĚNÍ

Tato stránka slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné investiční poradenství nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů ve fondech. Nepovažuje se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např. finanční poměry a Vaši ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto byste se měli předtím, než se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice. 

Obsah na těchto stránkách není určen pro osoby, na něž se vztahuje jurisdikce, která zakazuje zveřejnění nebo přístup k této webové stránce  (z důvodu státní příslušnosti dotyčné osoby, bydliště nebo z jiných důvodů). Osobám, na něž se toto omezení vztahuje, je přístup na tuto stránku zakázán.

Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám – až k úplné ztrátě – vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy. 

Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy. 

Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce www.lafv.li jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika) a zde. Důrazně se doporučuje si tento dokument pročíst. 

Rozumím, dále